English

 

De volgende stappen moeten worden doorlopen om met de opleiding tot klinisch fysicus te starten en deze te voltooien. Een schematisch overzicht van deze stappen is ook hier te vinden.

1. DE JUISTE VOOROPLEIDING
Om tot de opleiding tot klinisch fysicus te worden toegelaten dient u in het bezit te zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat u het universitair masterexamen fysica met een goed gevolg heeft afgelegd. Daarnaast is een aantal andere vooropleidingen aangewezen (in combinatie met een specifiek benoemd certificaat) die gelijkwaardig worden geacht aan het masterexamen fysica, en dus eveneens toegang bieden tot de opleiding. Een overzicht van deze goedgekeurde vooropleidingen is hier te vinden.

2. OPLEIDINGSPLEK VINDEN
Ieder jaar, medio september, wordt door het Ministerie van VWS bepaald waar de opleidingsplekken in het jaar daarna beschikbaar zullen komen. Voor 2018 is aan deze instituten een opleidingsplaats toegewezen. Vervolgens zullen door deze instituten vacatures gesteld worden; meestal aan het begin van het nieuwe kalenderjaar. Vaak zijn deze vacatures te vinden op de website van de NVKF (website NVKF - vacatures), maar houd ook de websites van de ziekenhuizen in de gaten. De toekenningsprocedure van opleidingsplaatsen kan per jaar veranderen. Kijk voor de actuele situatie op de site van het opleidingsfonds.

3. PROCEDURE GOEDKEURING OPLEIDING

3.1 AANVRAAGFORMULIER OPLEIDING
Zodra u aangenomen bent bij een ziekenhuis voor een opleiding start de procedure om ook officieel goedkeuring te krijgen van de Stichting OKF voor de aanvang van de opleiding. Voordat deze goedkeuring is afgegeven bent u officieel nog niet in opleiding. Een reden om de opleiding niet goed te keuren kan bijvoorbeeld een onjuiste vooropleiding zijn. Het 'aanvraagformulier start opleiding' dient zo snel als mogelijk ingediend te worden bij de Stichting OKF; voordat de beoogde klinisch fysicus in opleiding gestart is in het ziekenhuis. Dit formulier vermeldt de beoogde startdatum van de opleiding. Aan de hand van dit formulier beoordeelt het College van Toetsing tijdens een van haar vergaderingen of de aspirant klifio voldoet aan de instroomeisen.

3.2 OPLEIDINGSPLAN OPSTELLEN
Nadat het aanvraagformulier is ingediend zal er een opleidingsplan opgesteld moeten worden. In onderstaande documenten staat algemene informatie over het schrijven en toetsen van het opleidingsprogramma:

  • Reglement start opleiding – voorwaarden (PDF)
  • Reglement start opleiding – toetsing (PDF)

De inhoud wordt beschreven in de Basic requirements en het curriculum voor de betreffende subspecialisme (AKF, Beeldvormende Technieken (Radiologie, Nucleaire Geneeskunde), Audiologie en Radiotherapie). Het opleidingsplan moet binnen 2 maanden na de beoogde startdatum van de opleiding toegevoegd zijn aan het digitaal portfolio van de aspirant klifio en daarmee ontvangen zijn bij het secretariaat van de Stichting OKF, zodat het opleidingsplan getoetst kan worden door het College van Toetsing van de Stichting OKF. Hier is een format te vinden voor het opleidingsplan.

Onafhankelijk van het opleidingsplan is het verstandig om afspraken te maken met de opleider over de besteding van het opleidingsbudget en dit ook vast te leggen in een begroting.

3.3 TOETSINGSGESPREK MET LEDEN COLLEGE VAN TOETSING
Nadat het College van Toetsing de aanvraag en het opleidingsplan heeft ontvangen en bestudeerd zal er een toetsingsgesprek plaatsvinden (vergaderdata van College van Toetsing). Hierbij zullen de kandidaat die in opleiding wil, zijn/haar opleider en twee afgevaardigden van het College van Toetsing aanwezig zijn. Eén van beide collegeleden is werkzaam op dezelfde subspecialisme als waarop de opleiding zal plaatsvinden; de subspecialisme-coördinator.

Doel van het gesprek is kennis te maken en het opleidingsplan te bespreken. Naar aanleiding van dit gesprek kan het zijn dat er nog aanpassingen aan het opleidingsplan moeten worden gedaan. Na het goedkeuren (tijdens de eerst volgende vergadering van het College van Toetsing) van het plan, eventueel na aanpassing, kan de opleiding officieel van start gaan. Hierover krijgt u bericht van het College van Toetsing.

4. VOORTGANG VAN DE OPLEIDING
Gedurdende de opleiding moet ieder half jaar een voortgangsrapportage worden geschreven door de klinisch fysicus in opleiding. Aan de hand van deze verslagen volgt het College van Toetsing hoe de opleiding verloopt. In onderstaande reglementen staan de eisen die aan voortgangsrapportages gesteld worden:

  • Reglement examen – voorwaarden (PDF)
  • Reglement examen – uitvoering (PDF)

Hier is een format voor een voortgangsrapportage te vinden. De voortgangsrapportage dient u up te loaden in uw persoonlijke digitaal portfolio (bereikbaar door in te loggen op website Stichting OKF).

De voortgangsrapportages zijn in eerste instantie bedoeld als een periodieke evaluatie van de opleiding voor de klinisch fysicus in opleiding en de opleiders. Mocht het College van Toetsing problemen constateren, dan zal het u daarop aanspreken. Aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van uw opleidingsplan dient u eerst ter goedkeuring voor te leggen aan uw subspecialisme-coördinator. Bij langdurige ziekte of zwangerschap is het noodzakelijk om contact op te nemen met uw subspecialisme-coördinator voor het formeel aanvragen van uitloop van de opleiding. Indien nodig kunnen tijdens de opleiding extra gesprekken plaatsvinden.

Bij structurele problemen tussen de klinisch fysicus in opleiding en de opleider dient contact opgenomen te worden met de subspecialisatie-coördinator. Bij beëindiging van het contract gelden naast de eisen van de OKF ook de normale arbeidsrechtelijke regels. Een aantal tips om problemen in de voortgang van de opleiding te voorkomen vindt u hier.

5. EINDTOETSING
Aan het einde van de opleiding moet een aantal zaken geregeld worden.

5.1 AANVRAAG EINDTOETSING
Vanaf drie maanden voor de geplande einddatum kan de eindtoetsing aangevraagd worden in uw persoonlijke digitaal portfolio (bereikbaar door in te loggen op website Stichting OKF).

5.2 EINDVERSLAG OPSTELLEN
Enkele weken voor het eindgesprek dient het eindverslag opgestuurd te worden naar het College van Toetsing. In feite is dit een laatste voortgangsrapportage voorzien van een extra hoofdstuk waarin teruggeblikt wordt op de opleiding en waarin kan worden aangegeven op welke punten, en waarom, van het oorspronkelijke opleidingsplan is afgeweken, zoals beschreven in:

  • Reglement examen – voorwaarden (PDF)
  • Reglement examen – uitvoering (PDF)

Een format voor het eindverslag is hier te vinden. 

5.3 EINDTOETSING - GESPREK 
Er zal een eindgesprek plaatsvinden tussen leden van het College van Toetsing, de klinisch fysicus in opleiding en zijn/haar opleider. Op basis van de voortgangsrapportages, het eindverslag en het eindgesprek bepaalt het College van Toetsing of de klinisch fysicus in opleiding erkend kan worden als klinisch fysicus en als zodanig opgenomen zal worden in het register van de Stichting OKF.