Menu
Stichting OKF Opleiding volgen Opleiding verzorgen Vooropleidingen

College van Toetsing

Het College van Toetsing is het orgaan van de Stichting OKF dat verantwoordelijk is voor de plekken waar opgeleid kan/mag worden, wie er op mag leiden en tot slot wie er op geleid wordt en volgens welk plan. Bij het uitvoeren van deze taken volgt het College van Toetsing de afspraken die zijn vastgelegd in de reglementen en curricula.

Het College van Toetsing is samengesteld uit klinisch fysici die de vier verschillende subspecialismen vertegenwoordigen.

Voordat een ziekenhuis of onafhankelijke zorginstelling een opleiding mag verzorgen, zal een visitatie worden uitgevoerd. Hierbij zullen enkele leden van het College van Toetsing de instelling bezoeken en beoordelen of voldaan wordt aan de eisen die worden gesteld in de reglementen. Ook zal bij elke visitatie een klinisch fysicus in opleiding (klifio) deelnemen aan de visitatiecomissie. Wie deze klifio's zijn vind je hier. De klifio('s) in het te visiteren instituut zal vooraf gevraagd worden een vragenlijst in te vullen (PDF). Voor deze klifio's is schriftelijke informatie beschikbaar ter voorbereiding op de visitatie (PDF).

Daarnaast wordt bekeken of de klinisch fysicus die de opleiding wil gaan begeleiden als opleider voldoet aan de eisen. Hieruit volgt wel of niet een erkenning als opleidingsinstelling en/of opleider (of plaatsvervangend opleider/co-opleider).

Of de instelling ook daadwerkelijk iemand kan gaan opleiden is afhankelijk van toestemming van het Ministerie van VWS. Deze stellen ieder jaar vast welke instellingen een opleidingsplaats krijgen. Voor deze verdeling vraagt het Ministerie van VWS advies aan de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF).

Alleen opleidingsplaatsen die op deze lijst van het Ministerie van VWS staan zullen in aanmerking komen voor subsidie uit het opleidingsfonds en voor beoordeling door het College van Toetsing.

Een kandidaat-voor-opleiding (beoogde klifio) zal een van deze erkende opleidingsplaatsen moeten bemachtigen. Vervolgens dient het aanvraagformulier ingestuurd te worden. Aan de hand van dit formulier beoordeelt het College van Toetsing tijdens een van haar vergaderingen of de kandidaat-voor-opleiding voldoet aan alle eisen (reglementen) en klifio kan worden. Vervolgens moet de klifio samen met de opleider een plan opstellen waarin invulling gegeven wordt aan de punten die genoemd staan in de curricula. Ook dit plan moet goedgekeurd worden door het College van Toetsing.

Gedurende de opleiding dient ieder half jaar een voortgangsverslag te worden gestuurd aan de subspecialisme-coördinator van het College van Toetsing, hierop volgt een eventuele schriftelijke reactie. Aan het eind van de opleiding zal een eindgesprek plaatsvinden tussen leden van het College van Toetsing en de klifio en zijn/haar opleider. Op basis van de voortgangsverslagen, een eindverslag en het eindgesprek bepaalt het College van Toetsing of de klifio erkend kan worden als klinisch fysicus en opgenomen zal worden in het register.

Het College van Toetsing komt enkele malen per jaar bij elkaar voor een vergadering. Tijdens deze vergadering worden onder andere visitaties en toetsingsgesprekken besproken. Vergaderdata vindt u in de agenda.

Leden College van Toetsing

Het College van Toetsing wordt gevormd door:

  • ir. P.B. de Munck (voorzitter)
  • dr. ir. A. Goedegebure (secretaris)
  • dr. M.J.W. Greuter
  • dhr. N. de Jong, Phd
  • dr. ir. M.W. Kaandorp
  • dr. ir. E.M. Kerkhof
  • ir. C. Kloeze
  • dr. ir. A.W.H. Minken
  • dr. ir. C.H.L. Peters
  • dr. C. Willeboer
Sluiten